Kancelaria Notarialna
Kancelaria notarialna notariusza dr Winicjusza Karwowskiego wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą z dnia 14 lutego 1991r. prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 164 z późn. zm) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1. sporządza akty notarialne (jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub taka jest wola stron czynności notarialnej), w tym:
 • umowy kupna- sprzedaży nieruchomości, w tym umowy przedwstępne i warunkowe,
 • umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy darowizny,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • umowy o dożywocie,
 • ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • umowy zamiany,
 • umowy najmu,
 • ugody,
 • umowy spółek (prawa handlowego oraz cywilnej),
 • umowy o dział spadku,
2. sporządza akty założycielskie:
 • spółek prawa handlowego,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,
 • spółdzielni,
3. sporządza notarialne protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów,

4. sporządza testamenty,

5. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

6. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (nabycia spadku),

7. sporządza pełnomocnictwa,

8. sporządzanie poświadczeń:
 • własnoręczności podpisów,
 • dokumentów (uwierzytelnianie dokumentów),
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania przy życiu lub pozostawania w określonym miejscu osoby,
9. sporządzanie protestów weksli i czeków,

10. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

11. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

12. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana przez notariusza również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w Kancelarii.

Uprzejmie informujemy, iż udzielane informacje w zakresie czynności notarialnych są bezpłatne. Dla zainteresowanych udzielimy (osobiście, telefonicznie lub mailowo) szczegółowych informacji dotyczących zakresu czynności notarialnej, niezbędnych dokumentów oraz pobieranych podatków i opłat.
Kancelaria Notarialna
dr Winicjusz Karwowski
ul. Karola Miarki 3/1
48-300 Nysa
Kancelaria Notarialna czynna:
poniedziałek-wtorek 9:00-17:00
środa 8:30-16:30
czwartek-piątek 8:00-16:00
w soboty oraz w innych godzinach
po wcześniejszym umówieniu
OŚWIADCZENIE
Nie wyrażamy zgody na kierowanie linków ze stron zewnętrznych na naszą stronę. W związku z uchwałą Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 5 lipca 2013 roku prosimy administratorów stron zewnętrznych o kierowanie linków na stronę wskazaną w uchwale KRN.